Eşekler Hakkında Bilgi

Eşekler Hakkında Bilgi
04 Haziran 2018 - 14:57 'de eklendi ve 620 kez görüntülendi.

EŞEKLER Tekparmaklılar takı­mının atgiller familyasından me­meli türleri. Daha uzun kulakla­rı, büyüklük ve renk farklarıyle atlardan ayrılırlar. Yabanil bir hayvan olarak Afrika’dan dün­yaya yayılmış olan eşek, birçok yerlerde evcilleştirilip yük hay­vanı olarak kullanılmıştır. Gü­nümüzde Afrika’nın kuzeyinde yaşayan iki yabanil eşek türü vardır. Bunlar, Habeşistan’ın Danakil kesiminde yaygın olan Nübye eşeği (Equus asinus africanus) ve Somali’nin kuzeyinde rastlanan Somali eşeği (Equus asinus somalicus) türleridir. Afrika’daki Tibesti dağlarında ya­şayan eşeklerin ise, çevreden ka­çıp gelmiş evcil eşeklerden türedikleri sanılır. Afrika yabanı eşekleri gri ve kırmızımsı kahve­rengi olurlar. Sırtlarının ortala­rında boydan boya uzanan siyah bir çizgi vardır; bu çizgi omuz hizasında, gövdenin iki yanma uzanan başka bir siyah çizgiyle kesişir. Bazılarının bacaklarında enine, koyu şeritler de görülür. Hayvanın omuzlara kadar yük­sekliği 1,2 m.’dir. Asya’daki yabanıl eşeklerin ise atgillerden mi türedikleri ya da Asya eşekleri diye mi sınıflan­dırmaları gerektiği konusu pek açıklığa kavuşmamıştır. Onager ya da İran eşeği (Equus hemionus onager), Kulan ya da Moğol eşeği (Equus hemionus hemioW nus), Tibet kiangı (Equus hemi­onus kiang) ve Suriye hemipi (Equus hemionus hemippus) As­ya eşeklerinin yaygın türleridir. Bütün yabanil eşekler stepler­de ve çöle benzer bölgelerde ya­şarlar. Dağılımları suya bağlıdır. İki ya da üç günde bir su içmek ihtiyacını duyduklarından, su kaynaklarından pek uzaklaşamazlar. Asya’da yaşayanlar ge­nellikle 15 başlık sürüler halin­de dolaşırlar. Mevsimlik göçler sırasında kalabalık sürülere de rastlanır. Atgillerin öbür türleri gibi eşeklerin de belirli bir üreme dönemleri yoktur; yılın herhangi bir ayında doğururlar. Topluluk davranışları hakkında hemen he­men hiç bir şey bilinmez. Yalnız Afrika’da yaşayanların zebralarınkine benzer davranışları ola­bileceği sanılır.

Etiketler :
İLGİLİ HABERLER