Ev Kazaları Hakkında Bilgi Nelerdir?

Ev Kazaları Hakkında Bilgi Nelerdir?
06 Haziran 2018 - 18:34 'de eklendi ve 191 kez görüntülendi.

Türkiye’de ortalama her gün 60—70 vatandaşımız kazalar yüzünden hayatlarını kaybetmekte ve bu sayının en az beş katı yine kazalar yüzünden hastaneye düşmekte ve sakat kalmak­tadır. Bunların en büyük kısmı seyahat esnasında bilhassa karayollarımız üze­rinde ve işyerlerinde görülmektedir.

Belki dikkatsizliklerimiz, fakat her­halde elimizde olmıyan sebeplere bağlı olarak meydana gelen bu olaylar kar­şısında ne yapacağımız bilirsek zarar­dan, küçük oranlarda da olsa, kurtula­biliriz. Bu oran bazan çok büyük de olabilir. Büyük damarların yaralanma­larında ufak bir müdahale ile can kur­tarmak varken, cahillikle hayat kay­betmek hiç de iyi bir şey olmasa ge­rektir.

Bu bölümde evvela, kazaların ne se­beplerle meydana geldiğini araştıracak, onlardan kaçma çaralerini inceliyecek ve bu mümkün olmadığı zaman yapıla­cak ilk girişimin ne olduğunu tespit e- deceğiz. Kazalar çok kere yetişkin sağ­lık personelinin bulunmadığı veya uzakta olduğu yerlerde meydana gelir. Yaralıyı onlara kadar sağ ve salim bir şekilde ulaştırabilmenin herkes tara­fından yapılabilen şekillerini konuşa­cağız. Bunları yapabilmek için en basit araçlardan nasıl faydalanabileceğimizi göreceğiz.

Kazaların, olduğu yerler ve şartlarla yakın ilgisi bulunmakla beraber tedavi için yapılacak girişim büyük farklar göstermez. Evde, seyahatte, iş yerle­rinde veya sokakta yapılacak ilk yar­dımlar hemen aynı esaslar içine soku­labilir.

EVDE meydana gelen kazalarda, kendilerini kontrolden aciz olan çok yaşlılar ve çocuklar en ziyade kazalara uğrarlar. Dalgınlıklara bağlı olan se­beplerin yanında bu insan gruplarının oldukça büyük bir yekûn tutması, bizi kazalara karşı korunma tedbirleri al­maya zorlamaktadır.

Bu tedbirler işyerlerinde de önemli olarak kabul edilirler. Bugün artık me­deni memleketlerde iş kazalarını önle­yici mühendisler görev başındadırlar. Fabrika içerisinde tezgah başındaki iş­çilerin çalışma şartlarını ve aletlerini kontrol ederek ona güvenlik verici tav­siyelerde bulunmakta, böylece gerek insan sağlığına ve gerek iş gücünün ek­silmemesine çalışılmaktadır.

Bir fabrika için mevcut olan şartlar ufak ayrılıklarla evler için de uygun­dur. Evde de çalışılan veya oturulan odalarda, merdiven veya salonlarda, mutfaklarda güvenlik tedbirlerine ihti­yaç vardır.

 •  Evlerimizdeki salonlara büyük bir oranda girmiş olan cilalı parke ve mermerlerin güzellik, temizlik ve gerek sağlık bakımından değeri aşikardır. Ancak bunların üzerine serilen halı­ları ufak çivilerle parkeye çakma­dıkça, büyük küçük herkes için büyük tehlike gösterir. Hele ufak halılar bi­raz büyükçe atılan bir adımla çabu­cak kayarlar. Hiç olmazsa cilalı zemin­lerin üzerine halı sermemek veya zemi­nin halının altında kalan kısmının ci­lalamamak lazımdır.
 •  Merdiven halıları da böyledir. Bun­ların yerinden hiç oynamıyacak şekil­de çubuk veya vidalarla tespit edilmesi lazımdır. Merdivenlerin sadece inip çıkmak maksadile kullanılması evdeki herkese öğretilmelidir: Merdiven üze­rinde birşey bırakılmaz, oturulmaz. Hele bırakılan oyuncaklar, su kovaları ve süs saksıları kaza kaynaklarıdır.
 •  Merdivenler evin en iyi aydınlatı­lan yeri ve onu aydınlatan düğme de en kolay şekilde erişilebilen elektrik düğmesi olmalıdır. Apartmanlardaki merdiven otomatikleri uzun süre yana­cak şekilde ayarlanmalıdır.

Ayakkabılar yine evler ve sokaklar için önemli kaza sebeplerinden sayılır. Ayakkabı tabanının sağlam veya tokasının iyi bağlanmış olmasına dikkat edilmelidir.

 •  Pencereler kaza bölgelerindendir. Evde çocuk veya yaşlı kimse varsa, pencerelere mutlaka demir takmalıdır. Yanlış takılan demirler de kazaya se- beD olur. Örneğin,, eğer bu parmaklık pencereyi tamameft kaplamazda çocu­ğun boyunu geçecek kadar yükseklikte birkaç ufki koldan ibaret bulunuyorsa bu, hiç olmamaktan daha fenadır. Ço­cuk buna tırmanır ve hiç aklında yok­ken, sadece demir şeklinin tahriki ile bir kazaya neden olur.
 •  Banyoların içine konması adet olan lastik paspasların kaymıyacak vantuzlu cinsten olması lazımdır. Kuru iken be­tonu veya fayansı çok iyi tutan las­tik, ıslandığı veya sabunlandığı zaman çok kaygan hale gelir. Vantuzlu pas­paslar ise kaymazlar.
 •  Öteberi taşırken bir defada fazla şey taşımak da sık görülen kaza sebepleri arasındadır. Sofra kurarken veya oda taşırken meydana çıkan kazalar “az yürümek için çok taşımaktan” çıkar.
 •  Evlerde olan önemli bir kaza guru­bu da yanıklardır. Çocukların bulun­duğu yerde ateş varsa, ikisinin arasında mutlaka bir engel bulunması lâzımdır. Bu açık ateşler için olduğu gibi gaz veya elektrik ısıtıcıları için gerçerlidir. Bu engel ateşin cinsine göre, meselâ soba etrafına parmaklık yapmak gibi ve asbestostan perdeler koymak gibi tedbirler olabilir. Bu engellerin ateşe çok yakın olmaması gerektir. Çocuk elini uzatamasa bile kağıt uzatarak tu- tuşturabilir.
 •  Soba etrafında öteberi kurutmak memleketimizde yaygındır. Bunların ateşten uzak olmasına dikkat edilme­lidir. Çocuk elbiseleri için kumaş seçerken bunların kolayca tutuşabilen maddelerden olmamasına, kibrit, çak­mak ve mum gibi yanıcı maddelerin çocukların erişemiyeceği yerlerde ol­masına önem verilmelidir.
 •  Mutfak kazaları da önemli bir yer tutar. Ocakların üzerindeki saplı kap­ların sapları dışarı değil duvara doğru çevrilmelidir. Özellikle sapların ocağın alevinden uzakta kalmasına, dolayısı ile kızmamasına çalışmalıdır. Bu ısınan sapı bilmiyerek tutan kimse, kabı elinden hemen atacağı için ya ocağı tutuşturur veya kızgın yemek ile ken­disi yanar.
 •  Elbiseleri temizlemek için benzinle yıkamak yine memleketimizde yaygın­dır. Hastanelerimize bu esnada parla­yan benzinle yanarak ümitsiz şekilde getirilen hastaların sayısı pek fazladır. Bu maksatla kullanılan benzin çok ke­re yüksek oktanlı benzin olduğu için, parlama ihtimali çok yüksektir. Evler­de, hele kapalı yerlerde açık ateşin veya sigara tiryakilerinin bulunduğu yerlerde benzinle elbise yıkamak ade­tinden vazgeçilmelidir.
 •  Gazocağı parlamalarına bağlı yakıt­lar şimdi daha sık görülmektedir. Oca­ğın eskimiş olması, meme ve pompa­sının kötü olması ve dikkatsizlikle oca­ğın devrilmesi sıklıkla parlamaya sebep olur. Eğer birisi evi kurtarmak için ocağı dışarı atmak isterse, tehlikeli ya­nıklara uğrayabilir.

‘• Bu arada şehir ve kasabalarımızda son yıllarda yayılan bütan gazlarını da sayabiliriz. Sıvı gaz patlamaları ağır ya­nıklara neden olur. Çok kere evi veya apartmanı da yakar. Burada hata çok kere tübün dolduruluşu ve kapatılışı esnasında olmaktadır. Tübün üzerinde­ki tazyik ayarlayıcı musluk iyi takılmazsa gaz yavaş yavaş veya birden ka­çar. Bu gaz zehirli olmamakla beraber? patlayıcıdır. Tüp ancak ocak kullanıla­cağı zaman dikkatle açılmalı, koku gelmediğine dikkat ettikten sonra yakılmalıdır.

 •  Piknik tipi denilen ufak bütangaz ocaklarına dikkat edilmesi gereken nokta, ocağın üzerine büyük kap koy­mamaktır. Aksi halde gaz bidonunun üst kısmı fazla ısınır ve patlamaya ne­den olur. Piknik tipi ocak kullanırken tüpün üst bölümünün kızıp kızmadığını el ile ve sık sık kontrol etmelidir. Eğer kızdı ize hemen kapatılmalıdır.
 •  Havagazında, bütan gazlarının pat­lama tehlikesine ilave olarak zehirlen­me önemli bir konusudur. Ocakların iyi vaziyette olmasına dikkat etmek ve iş bitince sadece ocak muslukları ile yetinmeyip, boru üzerindeki ana mus­luğu da kapatmayı ihmal etmemelidir. Ufak kaçakların gece bütün bir aileyi uykuda öldürdüğü olmuştur.
Etiketler :
İLGİLİ HABERLER