Gündem Postasi

Yaralar Neden Olur

Yaralar Neden Olur
06 Haziran 2018 - 18:39 'de eklendi ve 102 kez görüntülendi.

KANAMA BANDAJI
KANAMALAR bahsinin diğer cins yaralarına
geçmeden evvel, hastane te davisine ihtiyaç
görülen hallerde has tanın kol veya bacağına konan
kan durdurucu bandaj hakkında bazı ufak noktaları
hatırlatmakta fayda vardır.
Bu bandajı, doğrudan doğruya yara üzerine tatbik
edilen “basınçlı sargı” ile karıştırmamalıdır. Burada sargı yaradan uzakta, o organa kan getiren damarlar
üzerine konur. Bunun için çok dikkat edilecek noktalar şunlardır:
1—Kan durdurma bandajı, kol ve bacağın tek kemikli kısımları üzeri ne konur. Yani kollarda dirsek ile
omuz arasına, ayaklarda ise diz ile kasık arasında bir yere konur. Bu nokta önemlidir. Zira kol ve baca ğın
damarları uç kısımlardaki çift kemik bölgesinde iki kemiğin orta sından geçer. Demek ki siz bandajı ne
kadar sıkarsanız sıkınız, kemik ler engel olduğu için damarı basınç altına almak ve dolayısı ile kanı durdurmak
imkanı yoktur… Halbuki tek kemiklerde damar bandajla tek kemik arasında sıkışacağı için kan
durur.
2— Alışık olmayan eller, biraz da olayın heyecanı içerisinde bandı bi raz fazla veya biraz kifayet siz sı-
kabilirler. Eğer fazla sıkılırsa hem hastayı tahammül edilmez ağrılar verilmiş olur, hem de sıkılan yerde
yaralar olabilir, içerde damar ve sivriler harap olur. Eğer az sıkılırsa giden kan damarları yani arterler
içerisinde kan basıncı yüksek oldu ğu için onlar akmaya devam eder ler. Buna karşılık dönen kan damarları
durdurulmuş olur. Tabii kana ma bu sefer durdurulmak şöyle dursun arttırılmış olur. Organın sağ lam
yerlerdeki kan da geri döne- miyeceği için, organ şişer. Bunun için bandaj sıkılırken’ kanamanın durup
durmadığını kontrol etmek lazımdır. Tam durduğu noktada sıkmaya son verilir.
3— Bandaj olarak kullanılan madde ince lastik boru, mendil, ip,-ya bel kayışı gibi ince ve sağlam’birşey
ol malıdır. Kalın kumaşlar, çok ince ipler kanamayı durdursa bile, orga na zarar verirler. Hiçbir
bağlamamalzemenin bulunmadığı yerde, kuvvetli bir insanın “organı iki eli ile halka şeklinde sıkması da
bir sü re için yeter.
BANDAJ KONMAYAN YARA
KOLLAR ve bacaklardaki kanama ları “tek kemiklere” konan bandaj larla kontrol altına almayı konuşmuş-
tuk. Vücudun diğer yerlerindeki kana maları hastaneye kadar ulaştırmak için ne yapmalı?
Bunda da evvelce bahsettiğimiz kaide hakimdir. Yani, kanama nere de olursa olsun üzerine tazyikle basılırsa
durur. Tabii bunlardan iç ka namaları ayırmak lazımdır. Ama, ör neğin kafa ve yüz derisi
yaralanmaları temiz bir gazlı bez veya mendille iyice bastırılarak durdurulabilir.. Yara kanı yor diye üzerine
kat kat pamuk bağ lamak veya “tütün basmak” gereksiz ve faydasızdır. Temiz bir mendilin üze rinden
parmakla basmak kafidir
KESİK YARALAR
BU yaralar, bıçak, çakı ustura veya kesici aletlerle meydana gelen yaralar dır. Şüphe yok ki, aletin
büyüklüğüne ve üzerine tatbik edilen kuvvete göre değişik büyüklük ve değişikliklerde olabilir. Kan
damarları kesildiği için şiddetle kanarlar. Damarların etrafında ezik ve yırtılma yaralarında olduğu gi bi
doku parçaları bulunmadığı için bu kanama ani ve sürekli olur. Dokunun gerginliği dolayısı ile kesik olan
yüzey açılacağı için geniş bir satıh gösterirler

YIRTIK YARALAR
BU şekilde yaralar el veya ayağını makineye kaptıran insanlarda hayvan ısırmalarında veya dikenli tel
yırtma larda hasıl olur.Kenarları düzensizdir. Başlangıçta dik kati çekecek kadar kanamaz. Darbe ye karşı
dokunun savunma davranışı sonucu kasılmalarından ötürüdür. Ara dan bir süre geçince adelelerin
kasılma sı açılır kuvvetle kanamaya başlar.
TEDAVİ: Burada da yapılacak şey ya rayı bol oksijenli su ile yıkadıktan son ra üzerine sulfamit tozu
serpmek, üze rine kalınca gaz bezi ve pamuk kon duktan sonra sargı bezi ile sıkı sıkı sar maktır. Eğer
kanama hemen basınçlı bandaj yapmayı gerektirecek şekilde kanamıyorsa daha sargı yerine pansu man
yapmak iyidir. Tetanoz veya gazlıgangren serumu gerekebilir. Bu ilk yardımdan sonra bir hekime
gitmelidir.
EZİK YARALAR
BU yaralar da ezikler gibi vücuda gelen şiddetli darbe sonucu meydana çıkarlar. Fakat burada daha
kuvvetlidir veya darbe gelen yerin altındaki doku sert kıvamdadır. Bundan dolayı deri de altındaki
damarlar da parçalanmıştır, yara teşekkül etmiştir. Kanama dışarı olduğu kadar doku içine de olur. Yaranın
şekli pek intizamsızdır. İçeri doğru olan kanamalar dolayısı ile etra fı koyu renktedir. Kanamanın
miktarı bu iki istikametli kanama dolayısı ile tayin edilemez. Bazen endişe verici miktarlarda olabilir.
Herhalde acil bir girişme gereklidir.
TEDAVİ : İlk yapılacak iş yarayı ok sijenli su ile iyice yıkadıktan sonra ka namayı durdurmak için yaranın
üzeri ne tazyik tatbik etmektir. Bunun için baş parmağı, avuç içini veya temiz bir gazlı bezi yaranın üzerine
bastırmak kafi gelir. Bir iki dakika sonra bu ba sınç kaldırılır. Eğer kanama büyükse, gaz bezinin üzerine
büyükçe miktar pamuk konur, sıkıca sarılır ve hemen hastaneye gidilir. Eğer hastane uzaksa, kanamanın
devam etmediği, sargıyı çözmeden kontrol edilmelidir. Sargı hiçbir zaman hastanın canını acıtacak
şekilde sıkı olmamalıdır
HEMATOM da ezik yara gibi vücu da yara açmıyan şiddetli bir darbe so nucu meydana çıkar. Burada
yırtılan damar, morarmaya göre daha büyüktür. Doku içine birdenbire ve büyük miktarda kan dolar ve
şişer. Bu şiş kanamanın miktarına göre ceviz veya portakal kadar olabilir. Tabii bu arada ağrı da vardır.
Kafaya gelen darbelerle hematom bilhassa çok görülür, ufak bir yuvarlak halinde birkaç dakika içinde
teşekkül eder. Adeta tedavi için girişmeye vakit kalmaz. Bu kanamayı üzerindeki cildin gerginliği durdurur.
TEDAVİ: Eğer hemen tatbike imkan varsa sıkı sıkı sarmak, şişmeyi önliye- bilir. Eğer şiş teşekkül etmişse
soğuk suya batırılmış bezler veya üzerine bez sarılmış buz parçalan ile pansuman yapmakta fayda vardır.
SIYRIKLAR
ÇOCUKLARDA en sık görülen ya ralanma şeklidir. Deri ufak taşlar veya toprak tarafından çizgi çizgi
sıyrılır, aralarına tozlar dolar.
TEDAVİ: Oksijenli su ile yara toprak tan temizlenene kadar yıkanır. Sonra üzerine sulfamit tozu veya
pomadı kapatılır. Temiz bir gaz bezi ile örtülelerek sarılır.Bu cins yaralar, tetanoz serumu ya pılıp
yapılmaması tartışma konusu olan yaralardır. Bu kararı hekime bı rakmak doğru olur.

Etiketler :
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER
SEO